REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO OTIUM

§1
Postanowienia ogólne

1. Serwis www.otium.pl [dalej „Otium” lub Serwis] prowadzi sprzedaż usług turystycznych za po-średnictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Serwisu jest: Otium Polska sp. z o.o. ul. Szlak 14B/1 w Krakowie. NIP 675-12-92-934

3. Regulamin wraz z Warunkami Uczestnictwa jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu - Warunków Uczestnictwa przez Klienta.

5. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§2
Zamówienia

1. Rezerwacji można dokonać w następujący sposób:

a) poprzez serwis online dostępny na stronie internetowej Otium,
b) pocztą email na adres dostępny na stronie internetowej Otium,
c) telefonicznie (z podaniem własnego adresu e-mail).

2. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest podanie przez Klienta danych pozwalających na wery-fikację Klienta i odbiorcy usługi turystycznej. Otium potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty email. Otium ma prawo odmówić potwierdzenia rezerwacji, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy rezerwacja budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte w umowie przesłanej i podpisanej przez Otium w szcze-gólności: cena, zakwaterowanie, wyżywienie, termin wyjazdu, rodzaj transportu, ubezpieczenie, inne składniki jak np. karnet narciarski.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Otium nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży usługi turystycznej dochodzi z chwilą podpisania i odesłania przez Klienta umowy otrzymanej z Otium.

§3
Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) gotówka – zapłata następuje gotówką w Biurze lub na wskazany rachunek w Banku BNP Paribas
b) przelew – zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Otium podanym na umowie zgłoszeniu dla Klientów Indywidualnych
c) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
w przypadku gdy płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej zwrot zostanie wykonany na rachunek karty użytej do płatności. Można sprawdzić swoje płatności w linku "Moja rezerwacja"
d) ePrzelew - Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pek-ao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.

Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez eCard S.A.

§4
Wysyłka Dokumentów Podróży (Voucheru)

1. Warunkiem wysłania Voucheru do wydruku na wskazany adres email jest pełna wpłata zgodnie z Warunkami Uczestnictwa

2. W przypadku płatności w inny sposób niż kartą płatnicza, termin wysyłki vouchera wydłuża się o okres pomiędzy podpisaniem umowy, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Otium.

§5
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje i uchybienia, należy zgłaszać pisemnie w trakcie imprezy turystycznej - pilotowi, rezydentowi lub recepcji obiektu, kontrahentowi. W przypadku ich nie załatwienia, bezpo-średnio listem poleconym do Otium, do 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia imprezy.

2. Otium zobowiązany jest do rozpatrzenia ich w ciągu 30 dni od daty potwierdzonego wpływu.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może zrezygnować z udziału w imprezie, lecz rezygnacja może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień jej potwierdzonego wpływu do Otium.

2. Rezygnacja bez potrąceń następuje w następujących przypadkach:

a/ braku wymaganego minimum Klientów

b/ nie przyjęcia zmian po otrzymaniu informacji w tej sprawie przez Klienta w ciągu 2 dni,

c/ w razie odwołania imprezy.

3. Jeżeli Klient rezygnuje z uczestnictwa w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, w tym między innymi z powodu niedotrzymania określonych w umowie terminów płatności, niedostarczenia dokumentów, choroby, nieprzybycia na zbiórkę, in-nych przypadków losowych, Klienta obciążają rzeczywiste koszty poniesione przez Otium.

4. Szczegółowe warunki reguluje &12 Warunków Uczestnictwa.

§7
Ochrona prywatności

1. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji usługi turystycznej

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Otium materiałów reklamowo – promocyjnych.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Otium (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Otium.

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Otium.

2. Otium zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich pu-blikacji na stronie internetowej Serwisu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie dokonania Rezerwacji przez Klienta.