Warunki uczestnictwa

1. Zawarcie umowy - postanowienia ogólne

1.1. Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami uczestnictwa i ubezpieczenia, które stanowią integralną część Umowy.

1.2. Zawarcie Umowy pomiędzy Organizatorem, dalej zwanym Otium (lub Agentem upoważnionym do sprzedaży imprez w oparciu o umowę agencyjną), a osobą zgłaszającą w imieniu swoim i pozostałych osób, zwanej dalej Uczestnikiem, następuje (jeżeli strony nie ustalą inaczej) po podpisaniu Umowy, wpłaceniu zaliczki w wysokości minimum 30% oraz pisemnym potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa przez Otium.

1.3. W przypadku wysłania zgłoszenia poprzez internetowy system rezerwacyjny, kontaktujemy się z Uczestnikiem celem potwierdzenia chęci podpisania umowy, którą wysyłamy na wskazany adres mailowy. Brak wpłaty zaliczki lub całości do 48 godzin od momentu otrzymania umowy z unikalnym numerem rezerwacji, będzie rozumiany jako odstąpienie od jej podpisania, bez żadnych konsekwencji dla obu stron. W przypadku płatności przelewem, konieczne jest przesłanie mailem fotokopii przelewu oraz kontakt pisemny z Otium, celem potwierdzenie czy środki zostały zaksięgowane na koncie.

1.4. Uczestnik powinien sprawdzić czy wystawiona Umowa jest zgodna z ofertą, a dane i adres osób mających wziąć udział w imprezie podane są prawidłowo. Zarezerwowana oferta jest integralną częścią umowy.

2. Potwierdzenie posiadania gwarancji ubezpieczeniowej (I filar) oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (II filar)

2.1. Stosownie do postanowień art. 14 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O usługach turystycznych (Dz. U. Z 2001 r. nr 55 poz. 578) Otium Polska sp. z o.o. działające jako organizator turystyki (pośrednik turystyczny) potwierdza posiadanie zabezpieczenia: a/ wpłat klientów na wypadek niewykonania zobowiązań umownych, b/ kosztów sprowadzenia klientów do kraju, na wypadek gdyby organizator turystyki wbrew swemu obowiązkowi nie zapewnił tego powrotu, na następujących warunkach:

2.2. Zabezpieczenie to zostało dokonane w formie gwarancji ubezpieczeniowej Signal Iduna Polska TU S.A. M 208012 na rzecz Marszałka Województwa Małopolskiego, ważnej od 16.06.2017 r. do 15.06.2018r.

2.3. Gwarancja obejmuje zabezpieczenie roszczeń dotyczących umów zawartych w okresie jej ważności. Do wglądu u Gwaranta, Marszałka Województwa Małopolskiego i w siedzibie organizatora. Dodatkowych informacji udziela Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzona przez Ministra Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-921 Warszawa, Tel. +48 22 244 31 96.

2.4. Uczestnik ubiegający się o pokrycie kosztów jego powrotu do kraju w sytuacji, w której organizator turystyki wbrew obowiązkowi i pomimo wezwania nie zapewnia tego powrotu powinien niezwłocznie skontaktować się z Marszałkiem Województwa Małopolskiego, tel. +48 12 37 96 028 lub Centralną Ewidencją Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych w Warszawie lub z najbliższą placówką konsularną i przedstawić oryginał umowy o świadczenie usług turystycznych oraz oświadczenie o niewykonaniu przez organizatora turystyki obowiązku w zakresie zapewnienia powrotu do kraju.

2.5. Uczestnik ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat w razie niewykonania zobowiązań umownych powinien przedstawić Gwarantowi lub Marszałkowi Województwa Małopolskiego prawomocny wyrok sądowy stwierdzający niewykonanie przez organizatora turystyki (i/lub pośrednika turystycznego) zobowiązań umownych i nakładający na niego obowiązek zwrotu wpłat wniesionych przez uczestnika.

2.6. Gwarant, w porozumieniu z Marszałkiem, może podjąć decyzję zapłaty bez przedstawiania wyroku sądowego, jeśli z okoliczności wynika, że prowadzenie postępowania jest niecelowe, a okoliczności w oczywisty sposób wskazują na niewykonanie przez Otium jego zobowiązań umownych. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć kopię umowy o świadczenie usług turystycznych oraz kopię dowodu wpłaty.

2.7. Gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o imprezy turystyczne zawarte w okresie jej obowiązywania, a ewentualnych roszczeń klient może dochodzić do 365 dni po jej wygaśnięciu.

2.8. Od dnia 26 listopada 2016, dodatkowo zgodnie ze zmianami w Ustawie z dnia 22 lipca 2016, od każdej rezerwacji odprowadzana jest składka do UFG na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (II filar).

2.8.1. W przypadku gdy na stronach www Urzędu Marszałkowskiego nie wskazano inaczej, roszczenie o zwrot wpłat za imprezę turystyczną należy kierować zgodnie z procedurą podaną wyżej (w potwierdzeniu posiadania gwarancji ubezpieczeniowej).

3. Warunki płatności

3.1. Przy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca na rzecz Otium zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 30% ceny imprezy, pozostałą część należy wpłacić nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Jeżeli zgłoszenie następuje na 30 i mniej dni od daty rozpoczęcia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty całości ceny.

3.2. Otium zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną przekazane na dobro Otium w ustalonych terminach, (po uprzednim poinformowaniu Uczestnika o wygaśnięciu terminu i wyznaczeniu ostatecznego 2 dniowego terminu wpłaty).

4. Dokumenty podróży

4.1. Dokumenty podróży (voucher, numer rezerwacji samolotowej, numer polisy ubezpieczeniowej z telefonami alarmowymi) będą wysyłane elektronicznie, nie później niż na 6 dni przed datą wyjazdu (na wskazany w umowie adres e-mailowy – do wydruku), po zaksięgowaniu pełnej wpłaty oraz otrzymaniu podpisanej przez Uczestnika umowy.

4.2. W przypadku, gdyby zaistniała sytuacja wystawienia biletów lotniczych (promowych i innych) w formie tradycyjnej, dokumenty zostaną wysłane pocztą poleconą (kurierem) lub będą do odbioru na lotnisku (porcie itd.) we wskazanym w voucherze miejscu.

4.3. Jeżeli Uczestnik nie otrzyma dokumentów podróży najpóźniej do 5 dnia przed rozpoczęciem imprezy, należy niezwłocznie powiadomić pisemnie, mailowo lub telefonicznie Otium.

4.4. Uczestnik ma obowiązek poinformować Otium o pełnych danych osobowych oraz ewentualnych ich zmianach w takim terminie przed rozpoczęciem imprezy, aby możliwe było załatwienie koniecznych formalności.

5. Zmiany cen i zakresu usług

5.1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Otium zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy zawartej z Uczestnikiem, terminu, programu i ceny imprezy w przypadku wzrostu kursów walut, wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi. Podwyższenie ceny imprezy, nie może jednak nastąpić później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Sprzedający ma obowiązek zawiadomić o tym Uczestnika w formie pisemnej. W przypadku powyższych zmian Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w imprezie powiadamiając pisemnie w ciągu 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, na warunkach określonych niniejszą umową w części "Rezygnacje i zwroty". Brak odpowiedzi w tym terminie uważać się będzie za akceptację nowych warunków.

5.2. Otium zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w każdym czasie w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa (m.in. decyzje władz państwowych i innych instytucji, wojna, klęska żywiołowa). Powodem odwołania imprezy może być również brak wymaganego minimum Uczestników (dla imprez autokarowych mniej niż 40 osób), z zastrzeżeniem, że nie później jak 10 dni przed jej rozpoczęciem, a w każdym czasie z przyczyn od Otium niezależnych i niezawinionych. W takich wypadkach Otium zobowiązuje się do przedstawienia oferty zastępczej lub też zwrotu określonej umową należności (bez odsetek).

5.3. Otium zastrzega sobie prawo do anulacji autokarowego wyjazdu antenowego w przypadku braku wymaganego minimum 8 osób, do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. W takim przypadku Otium zobowiązuje się do zwrotu wniesionej opłaty za przejazd antenowy po Polsce. (Uwaga! ewentualna anulacja przejazdu antenowego po Polsce nie stanowi anulacji całej imprezy turystycznej).

6. Realizacja imprezy

6.1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów podróżnych upoważniających do przekroczenia granicy RP i granic innych państw, przez które przejeżdża i do których się udaje: nowy dowód osobisty do Państw Unii wraz ze Szwajcarią oraz paszport, ważną wizę w przypadku konieczności jej posiadania, o ile tego nie zapewnia Otium, ewentualnie wymagane zaświadczenie lekarskie, dokumenty podróży.

6.2. Otium nie gwarantuje miejsca na imprezie w przypadku samowolnej zmiany przez uczestnika miejsca rozpoczęcia imprezy.

6.3. Sprawny przebieg imprezy zapewnia stosowanie się do zaleceń przedstawiciela Otium, przestrzeganie punktualności, a podczas imprez grupowych informowanie pilota wycieczki o zamiarze oddalenia się od grupy.

6.4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Uczestnika następują zmiany w trakcie trwania imprezy, Otium zobowiązane jest do zorganizowania świadczeń zastępczych. W przypadku braku takiej możliwości Uczestnikowi przysługuje zwrot wartości niezrealizowanych świadczeń.

6.5. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich lokalnych opłat - o ile nie zapewnia tego Otium - podczas przejazdu oraz na miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, karty klubowe, końcowe sprzątanie itp.) wymienionych w ofercie - nie spełnienie tego obowiązku może skutkować odmową wykonania świadczeń.

6.6. W czasie trwania imprezy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów i przepisów celno-wizowych, dewizowych i innych obowiązujących w RP, krajach tranzytowych, kraju docelowym, miejscach pobytu, zwiedzanych obiektach, autokarze, samolocie oraz ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec Otium za szkody powstałe z winy jego lub osób niepełnoletnich zgłoszonych przez niego i biorących udział w imprezie. Uczestnik zobowiązany jest do naprawy lub pokrycia związanych z tym kosztów.

7. Zakwaterowanie i pobyt

7.1. Międzynarodowa doba hotelowa zaczyna się o godzinie 17:00 i kończy o godzinie 10:00. W związku z powyższym pokoje hotelowe muszą zostać opuszczone wraz z bagażem do godz. 10:00, nawet jeżeli wyjazd odbywa się po godzinie 18:00.

7.2. Apartamenty - przyjazd powinien nastąpić pomiędzy godziną 16:00 a 19:00, wyjazd w godzinach 08.00-10:00.Wyjazdy/przyjazdy w innych godzinach/dniach niż te, które są podane na voucherze mogą nastąpić tylko po uzyskaniu potwierdzenia (za pośrednictwem Otium) osoby/agencji odpowiedzialnej za wydawanie kluczy. W przypadku spóźnienia Uczestnik winien koniecznie powiadomić telefonicznie osobę/agencję odpowiedzialną za klucze. Numer telefonu do osoby/agencji podany jest na voucherze. Uwaga! Nie gwarantujemy zakwaterowania w nocy.

7.2.1. W momencie przyjazdu osoba/agencja odpowiedzialna za wydanie kluczy, pobiera kaucję w wysokości podanej na voucherze. Kaucja musi być odebrana osobiście na miejscu przez Uczestnika. Otium nie pośredniczy w odzyskaniu kaucji, jeśli Uczestnik z przyczyn tylko od siebie zależnych nie dokonał tego osobiście. Kaucja służy do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez Uczestnika podczas pobytu, osoba odpowiedzialna ma prawo dokonać potrącenia równowartości szkód.

7.2.2. Przed wyjazdem należy pozostawić aneks kuchenny posprzątany, śmieci należy wyrzucić (nie jest to wliczone w tzw. sprzątanie końcowe). Osoba/agencja odpowiedzialna za wydawanie kluczy, powinna być natychmiast poinformowana przez Uczestnika o ewentualnych uszkodzeniach i brakach stwierdzonych po przyjeździe. Należy niezwłocznie zgłosić szkody wyrządzone podczas pobytu. Równowartość tych szkód jest potrącona z kaucji.

7.3. Liczba osób jest ograniczona do podanej na voucherze (dzieci powinny być liczone tak jak osoby dorosłe, chyba że w danym hotelu/apartamencie przewidziane są dostawki). Uczestnik powinien utrzymywać pokój/apartament w należytym stanie i dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa.

7.4. Otium w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany warunków zakwaterowania na takie same lub o wyższym standardzie. Otium ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Uczestnika w formie pisemnej lub mailowej, a Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować Otium, o przyjęciu proponowanej zmiany umowy lub odstąpieniu od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń bez potrąceń oraz bez obowiązku zapłaty opłat manipulacyjnych

7.5. Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, czy szwedzkiego stołu, określają jedynie formę podawania posiłków, asortyment menu może się różnić w zależności od kraju pobytu oraz standardu obiektu.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

8.1. Otium nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie lub nie należyte wykonanie umów spowodowane: działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, siłą wyższą, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć.

8.2. Terminy „Free Ski”, to zazwyczaj promocyjne otwarcie i zamknięcie sezonu zimowego z karnetem narciarskim w cenie imprezy. Otium nie bierze odpowiedzialności za funkcjonowanie i otwarcie poszczególnych tras narciarskich, wyciągów i ski busów, które podane są w opisie regionu, a związane są z decyzjami władz danej stacji narciarskiej (uzależnionych od warunków atmosferycznych np. wysokie temperatury, uniemożliwiające sztuczne naśnieżanie, czy brak naturalnych opadów śniegu lub działania innej siły wyższej).

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Podpisując umowę o świadczenie usług turystycznych z Otium, Uczestnik wyraża zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (art. 23 pkt 1 ppkt 1 w związku z art. 7 pkt 5) na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych (i pozostałych osób na zgłoszeniu) niezbędne dla realizacji imprezy z Otium.

9.2. Otium wykorzystuje ww. dane wyłącznie w celu przesłania katalogów, materiałów informacyjnych i dokonywania rezerwacji. Dane te nie są nigdy udostępniane lub odsprzedawane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy podanie takich danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

10. Bagaż w autokarze

10.1. ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych każdy Uczestnik przejazdu ma prawo do bezpłatnego przewozu następującej ilości bagażu: zasadniczego - jedna sztuka do 16 kg/osobę, w tym buty narciarskie. Podręcznego - jedna sztuka do 5 kg/osobę, jedna para nart lub deska snowboardowa do 10 kg/osobę, odpowiednio zabezpieczone do przewozu.

10.1.1. Zaleca się, aby wszystkie bagaże oddawane do luku autokaru były opisane oraz oznaczone w sposób umożliwiający Uczestnikom ich identyfikację. Warunki przewozu na stronie www

10.1.3. Z przewozu wyłączone są rzeczy, których przewóz jest zabroniony, w szczególności rzeczy niebezpieczne, nie podlegające wywozowi lub wwozowi do danego państwa. Za wszelkie szkody powstałe z tytułu naruszenia tego postanowienia odpowiedzialność ponosi Uczestnik do pełnej wysokości.

11. Ubezpieczenie w podróży

11.1. Uczestnik zawierając umowę oświadcza, że stan jego zdrowia oraz wszystkich osób również niepełnoletnich zawartych w Umowie w pełni umożliwia udział w imprezie.

11.2. Każdy Uczestnik imprezy organizowanej przez Otium w cenie imprezy jest ubezpieczony. Otium na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o nr 200415 z dnia 07.02.2012 zawiera na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach zagranicznych. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie zgłoszenia. Uwaga! Posiadanie chorób przewlekłych i nowotworowych wymaga dodatkowego ubezpieczenia.

11.3. W dniu wykupienia imprezy/wpłaty zaliczki klient ma możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy. W przypadku wykupienia ubezpieczenia RG należy rozszerzyć ubezpieczenie o następstwa chorób przewlekłych jeżeli zostały stwierdzone u ubezpieczonego, osób bliskich lub współuczestnika podróży.

11.4. SIGNAL IDUNA Polska TU SA bierze odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie kwoty gwarantowanej polisą. Ważne jest, aby zadzwonić natychmiast pod numer alarmowy oraz żeby wszystkie wydatki były udokumentowane rachunkami, dowodami opłaty oraz raportem medycznym, w przeciwnym wypadku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Tel. alarmowy czynny 24h, Inter Partner Assistance Polska. + 48. 22 864 55 26 SMS + 48 661 000 888

11.5. Signal Iduna jako ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo zwolnienia lekarzy prowadzących leczenie Ubezpieczonego z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwolenia na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia.

11.6. Procedura związana z wypłacaniem odszkodowań załatwiana jest bezpośrednio z ubezpieczycielem, zatem ani Otium, ani Agenci nie będą dokonywali żadnych zwrotów z tytułu ubezpieczenia oraz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.

12. Rezygnacje i zwroty

12.1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie, lecz rezygnacja może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień jej potwierdzonego wpływu do Otium.

12.2. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z uczestnictwa w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, w tym między innymi z powodu niedotrzymania określonych w umowie terminów płatności, niedostarczenia dokumentów, choroby, nieprzybycia na zbiórkę, innych przypadków losowych, Uczestnika obciążają rzeczywiste koszty poniesione przez Otium.

12.3. Otium zaleca zawarcie ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy lub wcześniejszego powrotu imprezy.

12.4. Potrącenia z powodu rezygnacji następują niezależnie od daty zawarcia umowy.

12.5. Zwrotu należności - po odliczeniu kosztów rezygnacji - Otium dokonuje niezwłocznie po odstąpieniu Uczestnika od umowy (wyjątkiem jest brak wszystkich dokładnych potwierdzonych danych, uniemożliwiający dokonanie przelewu), a od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

12.5.1. Rezygnacja musi być pisemnie potwierdzona przez Otium.

12.6. Pisemna informacje o przeniesieniu uprawnień na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie i przejęciu przez tę osobę obowiązków wynikających z umowy należy zgłaszać do 4 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

12.6.1. Otium (o ile nie wystąpią inne, niezależne przeszkody) pobiera opłatę w wysokości odpowiadającym rzeczywistym kosztom związanymi z czynnościami zmiany Uczestnika. Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie za zapłatę kosztów związanych z czynnościami zmiany oraz za zapłatę całości ceny imprezy turystycznej.

12.7. W przypadku wszelkich zmian dokonanych przez Uczestnika, potrącona będzie każdorazowo opłata odpowiadająca faktycznym kosztom takiej zmiany. Za zmiany należy rozumieć: zmianę osoby uprawnionej do uczestnictwa w imprezie, zmianę typu zakwaterowania, zmianę zakresu świadczeń czy ilości uczestników w pokoju lub apartamencie.

12.8.1. Zmiana terminu, traktowana jest jako rezygnacja z imprezy i stosowane są ogólne zasady z punktu 12 „Rezygnacje i zwroty”.

12.8.2. Powyższe zmiany mogą nastąpić tylko w formie pisemnej po wcześniejszym uzgodnieniu z Otium.

13. Reklamacje

13.1. Otium ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Uczestnika zgodnie z art. 11b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

13.2. Wszelkie reklamacje i uchybienia, należy zgłaszać pisemnie w trakcie imprezy turystycznej - pilotowi, rezydentowi lub recepcji obiektu, kontrahentowi. W przypadku ich nie załatwienia, bezpośrednio listem poleconym do Otium, do 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia imprezy.

13.3. Otium zobowiązany jest do rozpatrzenia ich w ciągu 30 dni od daty potwierdzonego wpływu.

14. Postanowienia końcowe

14.1. Z chwilą opublikowania nowych prospektów tracą ważność wcześniejsze, dotyczące tych samych miejsc docelowych, terminów i warunków.

14.2. Nieważność poszczególnych niniejszych postanowień nie narusza ważności pozostałych postanowień.

14.3. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową ma zastosowanie Ustawa „O usługach turystycznych” z dnia 29.08.1997 oraz Kodeks Cywilny.

14.4. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo sąd.

OTIUM POLSKA Sp. z o. o. 30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 12 lok. 11. tel. + 48. 12 44 69 214. E-mail: travel@otium.pl, www.otium.pl KRS 0000164100 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy 50.000,00 zł, pokryty w całości. Zaświadczenie Marszałka Województwa Małopolskiego nr D/468/03/29/2004. Warunki ważne dla imprez od: 16 czerwca 2017.

Pobierz plik pdf "Warunki uczestnictwa"